Algemene voorwaarden

 1. ALGEMENE BEPALING

 • Tenzij wij schriftelijke en uitdrukkelijke afwijkende voorwaarden hebben aanvaard, geschiedt elke verhuring, verkoping, levering of uitvoering van werk tegen de volgende voorwaarden, wat ook de koper op de van hem uitgaande geschriften mag hebben gesteld.
 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn zowel toepasselijk voor behandelings- en kraanwerken, als voor vervoer.


2. SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

 • Huidige algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard door het louter overmaken van een bestelling of opdracht. Ze gelden steeds voor al het door de verhuurder aan de huurder gehuurde materieel, zelfs indien een toestel in huur wordt gegeven zonder schriftelijk contract.
 • Elke prijsofferte is ten hoogste 15 dagen geldig. Zolang ze niet aanvaard is door de klant is de bvba Gheysens er niet door gebonden.
 • Elk aanbod van onze firma is gebaseerd op volgende voorwaarden :


1. De opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen te verschaffen van de te
vervoeren en te behandelen goederen en desbetreffende de laad- en
losplaatsen en de te volgen wegen;


2. De opdrachtgever is gehouden de goederen te beschermen tegen de
transport- en behandelingsrisico’s en ze te voorzien van geschikte hijs- en
vasthechtingspunten;


3. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het werkterrein en de
ladings- & lossingsplaatsen toegankelijk en berijdbaar zijn, en dat deze plaatsen en toegangen vrijgemaakt zijn en de nodige plaats en uitvoeringsveiligheid garanderen, dat ze alle nodige stabiliteit van de grond en ondergrond bieden, meer bepaald voor wat betreft de plaatsen van installatie, stabilisatie en gebruik van hijstoestellen.


De opdrachtgever neemt alle verantwoordelijkheid en kosten op zich voor elk hierboven aangeduide voorwaarde die niet zou zijn vervuld, zoals ingeval van eventuele schade aan de wegbedekking en de ondergrond, zelfs indien de opdrachtgever ter goeder trouw was.
Na ontvangst van een bestelling tot huur van materieel of van een opdracht tot uitvoering van werken, is de bvba Gheysens niet gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de werf of het terrein.


3. PRIJS

 • Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst, behelzen onze prijzen de uitvoering van de prestaties tijdens de werkdagen, tijdens de normale werkuren, zonder onderbreking van de prestaties, en met uitsluiting van : toelatingen van de politie of andere autoriteiten, wegsignalisatie, en werken ter versteviging of beveiliging der werkplaatsen.
 • Wanneer een hijstoestel of welk ander materiaal ook, al dan niet inclusief bedienaar, ter beschikking van de klant wordt gesteld op grond van zijn bestelling, is zulks een verhuring en zijn in de huurprijs de kosten inbegrepen die betrekking hebben op de bedienaar en op het materieel, inclusief brandstof.
 • De minimum huurtijd bedraagt 4 uur voor transportopdrachten en 5 uur voor kranen tot 80 ton, 8 uur voor kranen vanaf 80 ton, tenzij er een andere overeenkomst bestaat. Gedeelten van uren worden als volle uren berekend.
 • Toeslag voor nachtwerk (tussen 22 u en 6u) & zaterdagwerk : €25,00 /u. Toeslag voor zon- en feestdagen : €50,00 /u
 • De huurperiode vangt aan bij vertrek vanuit ons depot tot terugkeer in ons depot.
 • De kosten van aan- en afvoeren, het monteren en demonteren van bepaalde hulpstukken van de giek, extra ballastgewichten en afstempelplaten van sommige kranen dienen door de klant afzonderlijk ten laste genomen te worden.
 • Alle wijzigingen aan de uitvoeringsvoorwaarden der operaties zoals aangeduid onder 2 hierboven, of alle feiten zelfs van overmacht die niet te wijten zijn aan onze firma en die de uitvoering duurder maken voor onze firma of vertragingen veroorzaken, alsook alle bijkomende prestaties of verhuringen zullen aanleiding geven tot een bijkomende facturatie door onze firma, aan de tarieven door haar toegepast.
 • Bij eventuele schade aan het hefwerktuig, ontstaan door de gesteldheid van de terreinen of vloeiende uit onjuiste inlichtingen, verstrekt door de huurder (bv. met betrekking tot de opgegeven gewichten van de te heffen stukken), loopt de huurprijs van het hefwerktuig door, tot de schade hersteld is. Gedurende de tijd, die nodig is voor reparatie wordt een minimumtarief van 5 draaiuren per dag in rekening gebracht.

4. UITVOERING

 • Onze firma bepaald de wijze van uitvoering der prestaties
 • Alle door ons opgegeven termijnen dienen als aanwijzende streefcijfers beschouwd te worden. Niet naleven van die termijnen kan nooit tegen ons ingeroepen worden als een schade-element.
 • Indien een gehuurd toestel door omstandigheden niet kan worden gebruikt, kan de huurder geen afwijking aan de bepalingen en huurvoorwaarden van de huurovereenkomst inroepen, behoudens gebeurlijk defect. Elke schade die de klant zou lijden door werkonderbreking, onafhankelijk van de wil van de bvba Gheysens en haar aangestelden kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.
 • Voor het tijdverlies wegens gebeurlijk defect van het gehuurde materieel is geen huur verschuldigd, zo de herstelling meer dan één uur vergt. In geen geval zal een eventueel defect aanleiding kunnen geven tot het berekenen van wachturen of gevolgschade van welke aard ook aan de bvba Gheysens.
 • Al onze transporten geschieden overeenkomstig de bepalingen van het CMR- contract en vervoerswet van 25.08.1891.
 • De vrachtprijs zal in ieder geval verschuldigd zijn behalve wanneer ons opzet of grove fout kan aangetoond worden.
 • Indien wij om één of andere reden de door ons aangenomen vervoersopdrachten niet uitvoeren zijn wij geen schadevergoeding verschuldigd, zoals wij evenmin schadevergoeding verschuldigd zijn in geval van vertraging.
 • NATIONALE TRANSPORTEN : In afwijking van de rechtsregels zoals die bepaald zijn in art. 3 en 4 van de nationale vervoerswet van 25.08.1891, kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden behalve in geval van eigen opzet of grove fout.
 • INTERNATIONALE TRANSPORTEN : De opdrachtgevers verbinden zich er toe zich te verzekeren voor de aan ons toevertrouwde transporten en geven als mandaat in naam en voor rekening van hen die verzekeringscontracten af te sluiten. Het contract van verzekering wordt afgesloten op risico en voor rekening van de opdrachtgevers en wij terzake geen enkele adviserende functie in doch een louter bemiddelende op grond van de ons meegedeelde gegevens en te verzekeren waarde. De opdrachtgevers dienen niet alleen de premies te betalen doch staan onder meer volledig in voor de juiste omschrijving van het risico. Zodra wij dit kosteloos mandaat aanvaarden, geven wij enkel de gegevens door aan de verzekeraars zoals wij die van de opdrachtgevers ontvangen.

5. KLACHTEN

 • Onze prestaties worden geacht aanvaard te zijn behoudens uitdrukkelijk geschreven bemerkingen van de opdrachtgever op onze werkbons.
 • Iedere klacht in verband met de uitvoering van de opdracht dient binnen de 2 werkdagen na ondertekening van het dagrapport bij afloop van deze opdracht overgemaakt te worden bij aangetekend schrijven. Zij dient omstandig uiteengezet en gemotiveerd te zijn. Na deze termijn zijn alle klachten niet meer ontvankelijk en heeft de opdrachtgever verzaakt aan ieder verhaal desbetreffende.

6. ANNULATIE VAN DE BESTELLING

 • In geval van annulatie van de bestelling door de opdrachtgever zal hij gehouden zijn aan onze firma een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan 50% van de prijs, onder voorbehoud voor onze firma om een hogere schadevergoeding te vorderen met bewijs van de werkelijke schade.

7. VERZEKERING & AANSPRAKELIJKHEID
Onze tuigen zijn verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden als voertuig en als werktuig (uitbating).
Zodra een gehuurde hefwerktuig of ander materieel met haar machinist op de plaats aankomt waar de kraan in dienst zal worden gesteld, handelt de machinist uitsluitend onder gezag, leiding en toezicht van de klant, huurder, zijn aangestelde of gemachtigde, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
De huurder wordt beschouwd als de bewaarder van de zaak.
Het gebruik van hefwerktuig en gereedschappen is geheel voor rekening en risico van de huurder, die ook aansprakelijk is voor alle schade aan het gehuurde hefwerktuig, aan de gereedschappen, aan de last, alsmede voor alle schade, door welke oorzaak ook tijdens de huurperiode door het hefwerktuig, de gereedschappen, de last of door het personeel direct of indirect toegebracht.
De huurder vrijwaart de firma bvba GHEYSENS te Brugge derhalve voor aanspraken, welke derden desbetreffende tegen hem zouden instellen.
De klant is tenslotte ook aansprakelijk voor de keuze en de geschiktheid van het bestelde materieel.

 • Indien geen enkele schriftelijke opdracht werd gegeven aan onze firma door de opdrachtgever om deze risico’s te laten verzekeren in zijn naam en op zijn kosten, wordt er van uitgegaan dat de opdrachtgever rechtstreeks een verzekering heeft afgesloten met afstand van verhaal van zijnentwege en van zijn verzekeraars tegenover onze firma.
 • De aansprakelijkheid van Gheysens bvba is in ieder geval beperkt tot de dekkingsopvang van haar verzekering conform de bepalingen van haar polis burgerlijke aansprakelijkheid, waarvan op het eerste verzoek een copie wordt bezorgd en waarvan de contractant erkent de inhoud inclusief de algemene en bijzonder voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

8. BETALINGEN

 • De facturen van de bvba Gheysens zijn uitsluitend te Brugge betaalbaar, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.
 • De vervaldag geldt als ingebrekestelling.
 • De BTW is ten laste van de klant.
 • Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan wordt het bedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag en met 15% (met een minimum van 75,00 €) ten titel van tussenkomst voor de veroorzaakte administratiekosten, stoornis in de bedrijfsplanning, e.d. behoudens het feit dat de bvba Gheysens een hogere schade kan aantonen alsmede met nalatigheidsintresten ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag van de algehele betaling.
 • Vervallen intresten, die tenminste voor een geheel jaar verschuldigd zijn brengen op hun beurt intresten aan dezelfde intrestvoet op.

9. BIJZONDER BEPALINGEN
Het is de klant verboden het personeel van de bvba Gheysens aan te werven of hoegenaamd gebruik te maken van hun diensten, tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Inbreuken op dit artikel zullen van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan de bvba Gheysens gelijk aan zes maal het bruto maandsalaris van het onttrokken personeelslid.


10. BEVOEGDHEID EN RECHTSMACHT

 • In geval van geschil met betrekking tot de uitvoering van het werk en/of de invordering van de verschuldigde bedragen, zijn enkel de rechtbanken Brugge bevoegd.